حضور میدانی فرماندار عیدی  
در بازار ونظارت بر نحوه توزیع اقلام
تنطیم بازاری وکالاهای اساسی

ایشان ضمن حضور وگفتگو با شهروندان محترم وشریف کهنوجی از روند توزیع وبازرسی ها
سوالاتی نمود وپیشنهادات انان را نیز
شنید ومورد توجه قرار دادند.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان
کهنوج