جلسه ستاد تظیم بازار به ریاست عیدی فرماندار وباحضور رامشک معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری،قاضی زارع نماینده دادستان وسایر اعضاء
با دستور کار  بررسی نرخ خدمات فنی و همچنین وضعیت تامین وچگونگی فروش لوازم یدکی خودروهای مختلف با دعوت وحضور
مسئولان اطاق اصناف، رئیس واعضاء اتحادیه  مربوطه وتعدادی از کسبه این اتحادیه صبح  امروز درمحل سالن شهداء انتظامی فرمانداری تشکیل گردید،پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید نرخ خدمات فنی در سالجاری پس ازطرح و تایید نهایی درکمیسیون نظارت به اتحادیه ،اعضاء وکسبه جهت اجراء ابلاغ  شود.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج