بازدید میدانی عیدی فرماندار ورئیس ستاد  مدیریت بحران شهرستان   پس از بارندگیهای شب گذشته از شهر دهکهان بهمراه شهردار ، اعضاءشورای شهر و تعدادی از اعضاء ستاد مدیریت بحران  ونهایتااتخاذ تصمیات لازم.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج