بازدیدفرماندارعیدی به همراه مهندس قادری  معاون راه روستایی اداره کل راهداری وحمل ونقل جنوب استان،رضایی بخشدار مرکزی ومهندس مظفر پور مدیراداره رهداری وحمل ونقل شهرستان کهنوج
از جاده در دست احداث بجگان-دهکهان.
پیش بینی میشود این پروژه  تاپایان سال مالی ۱۴۰۰ با هزینه حدود ۸۰۰۰۰هزار میلیون ریال(۸میلیارد تومان) مورد بهره برداری قرار گیرد.
 با تکمیل وافتتاح این جاده مسیر بجگان،کندر ونودژ به کهنوج  وهمچنین دهکهان به بندرعباس کوتاهتر خواهد شد.
روابط فرمانداری شهرستان کهنوج