بازدید چندساعته فرماندار،اعضاء شورای شهر وشهردار از نقاط مختلف شهر


جلسه بررسی مسائل ومشکلات شهری باحضور فرماندار ،اعضاء شورای شهر وشهردار درمحل فرمانداری تشکیل که پس از بحث وبررسی پیرامون پروژه های مختلف شهری، ارائه گزارش شهردار درخصوص وضعیت خدمات شهری و مراحل طی شده برای تصویب طرح تفضیلی جدید شهر،  رئیس واعضاء شورای شهرنیز مطالبی را بیان وتصمیماتی اتخاذگردید.
سپس فرماندارعیدی ، رئیس واعضاء شورای شهر وشهردار از محلات و کنارگذر وپروژه های در دست اقدام ومحل پروژه های زیباسازی شهر را مورد بازدید قرار دادند.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج