کارگروه امور زیربنایی شهرستان ظهر روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۷/۸ بریاست فرماندار عیدی  وبا حضور سایر اعضاء درمحل فرمانداری تشکیل ودرخصوص ساماندهی کارگاه های فنی وخدمات ونحوه 
جابجایی  انها در شرایط وفرصت مناسب تصمیماتی اتخاذ گردید،
لازم بذکراست سرمایه گذاری در این حوزه توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج