بازدید سرزده فرماندار کهنوج
ازبرخی از ادارات ونهادهای شهرستان

صبح امروز فرماندار عیدی به همراه
رامشک معاون برنامه ریزی وتوسعه
فرمانداری از ادارات جهاد کشاورزی ،صنعت معدن وتجارت ...
بازدید واز نزدیک درجریان ارائه خدمات مسئولان وکارکنان ادارات مذکور به شهروند گرامی ومراجعه
کنندگان قرار گرفت،ایشان به پاسخگویی وتسریع در خدمات،تامین نیازمندیهای کشاورزان وبازار بویژه
کالاهای اساسی و پر مصرف وموردتقاضا
وهمچنین  درخصوص رعایت نکات
واصول بهداشتی بمنظورپیشگیری ومقابله با بیماری کرونا تاکید نمودند.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج