صبح امروز با حضور فرماندار عیدی  وحجت السلام افشارمنش امام جمعه
بهمراه مدیر شبکه بهداشت ودرمان،فرماندهی سپاه، رئیس نظام پزشکی و...بمناسبت روزجهانی ماما از ماماهای بیمارستان دوازده فروردین با اهداء گل،لوح وهدیه تقدیربعمل امد.
در ادامه بمناسبت روزجهانی بیماریهای خاص باحضور در مرکزبیماریهای خاص کهنوج از کارکنان مرکز بااهداء گل تقدیر واز بیماران بستری شده عیادت وبا اهداء
گل از انان دلجویی شد.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج