جلسه  ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندارعیدی
بمنظور بررسی نقاط اسیب پذیرمنطقه وهمچنین اقدامات پیشگیرانه وبرنامه ریزی وامادگی لازم برای مقابله احتمالی
با خطرات سیلاب های فصلی درمحل دفتر فرماندار تشکیل که پس از استماع نظرات کارشناسی اعضاء
وبحث وتبادل نظر تصمیماتی اتخاذگردید.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج