دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری واغاز هفته بزرگداشت
مقام معلم را گرامی میداریم.
روز معلم یاداور شکوه وعظمت زنان ومردان پاکباخته ای است که درطول تاریخ درعرصه تعلیم وتربیت زیباترین جلوه های عشق وایثار را به
نمایش گذاشته اند،این هفته را به همه معلمان عزیز وشریف صمیمانه
تبریک میگوییم.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج