صبح امروز فرماندار عیدی بهمراه مدیراداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی،شهردار ،مدیر اب فاضلاب  ومدیران
مجتمع نیروگاه شوباد و...
بمناسبت روز جهانی کار وکارگربا حضور در جمع کارگران شریف وخدوم شهرداری،اداره اب وفاضلاب،مجتمع نیروگاه شوباد
و...با تبریک این روز از زحمات وخدمات شبانه روزی این قشر خدوم وشریف قدردانی وبا تقدیم لوح سپاس وهدیه تقدیر نمودند.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج