در حاشیه بازدید فرماندار و اعضای شورای کشاورزی از گلخانه های آسیب دیده از سرمای اخیر در روستای ده هوت
.روابط عمومی فرمانداری شهرستان کهنوج