عیدی فرماندار واعضاء شورای کشاورزی ازگلخانه هاومزارع جالیز شهرستان بازدیدوازنزدیک درجریان سرمازدگی
وخسارات وارده به کشاورزان زحمتکش وشریف قرارگرفت وی از
براوردمیزان خسارات توسط کارشناسان مربوطه وارائه به سازمانها ودستگاههای ذیربط(وزارت جهاد کشاورزی  واستانداری و...)جهت رسیدگی واقدام
خبر داد.
 لازم بذکر است افزایش سهمیه سوخت گلخانه داران در ستاد سوخت شهرستان تصویب و مورد موافقت گرفت.
روابط عمومی فرمانداری کهنوج