مکان فعلی :

           
   بیشتر ...

اخبار برگزیده :
۱۳۹۶/۱۱/۰۷

باحضور عطاپور فرماندار کهنوج:

بازدید مهندس شریفی مدیرکل امورروستایی استانداری کرمان ؛عطاپور فرماندارکهنوج از مجتمــع ۲۵۰۰ راســی بــز بیتــال درمنطقه چاهریگان

فرماندار کهنوج به همراه مهندس شریفی مدیرکل  امورروستایی استانداری کرمان مجتمــع 2500 راســی بــز بیتــال در منطقــه چاهریــگان کهنــوج  بازدید کرد

 

مهنــدس ابویــی ســرمایه گــذار و مجــری ایــن طــرح در گفتگــوبا پایگاه اطلاعر سانی فرماندرای کهنوج  ضمــن  اعلام ایــن خبــر گفــت: در فــاز دوم ایــن طـرح کـه در آینـده صـورت خواهـد گرفــت قــرار اســت در مجموعــه گاوداری ثمیـن تـال قـرار اسـت کـه 1000 راس بزیتــال نیــز پــرورش داده خواهــد شــد

 

وی افــزود: مــا توانســته ایــم ســهم آورده را خودمــان تامیــن کنیــم.

 

وی میــزان ســرمایه گــذاری در مرحلــه اول ایـن طـرح را بالـغ بـر 10 میلیـارد تومــان عنــوان کــرد و افــزود: بــا همــکاری و حمایــت فرمانــدار کهنــوج در مرحلــه دوم ایــن طــرح بــه 8 میلیاردتومـان اعتبـار بـرای راه انـدازی فــاز دوم و تکمیــل نهایــی ایــن طــرح نیــاز اســت کــه تخصیــص یابــد.

 

 مهنــدس ابویــی ضمــن تقدیــر از زحمــات عطاپــور فرمانــدار کهنــوج گفـت: از زحمـات فرمانـدار خـوش فکر و توانـا و صـادق و پرتـاش شهرسـتان کهنــوج جنــاب آقــای مهنــدس عطاپــور کــه از اردیبهشــت مــاه 95 نهایــت همــکاری را جهــت راه انــدازی ایــن پــروژه در ایــن منطقــه داشــتند صمیمانــه قدردانــی مــی نمایــم.

 

مهنـدس ابویـی میـزان اشـتغالزایی ایــن طــرح در مرحلــه اول را بالــغ بــر 30 نفــر عنــوان کــرد و افــزود: پیــش بینــی مــی شــود بــا راه انــدازی ایــن طــرح و تخصیــص اعتبــارات از ســوی صنــدوق توســعه ملــی بالــغ بــر 25 نفـر نیـز در ایـن مرحلـه اشـتغالزایی در منطقــه ایجــاد شــود.

 

وی گفــت: تمــام ســعی مــا برایــن اســت از جوانــان منطقــه چاهریــگان کـه همـواره مردمـی نجیـب و مهربـان و خونگــرم بــوده انــد بــرای توســعه ایــن طــرح اســتفاده شــود کــه ایــن نیــز گامــی بــزرگ اســت در جهــت اشـتغال و توسـعه ایـن خطئـه بـزرگ از رودبارزمیــن. مهنــدس ابویــی خطــاب بــه مــردم منطقـه چاهریـگان گفـت: ایـن طـرح مــال شماســت و متعلــق بــه خودتــان اسـت و مـردم این طـرح را از خودشـان بداننـد

 

وی از راه انــدازی مجموعــه 100 هکتــاری در ایــن منطقــه خبــر داد و گفـت: انتظـار داریـم کـه آب صنعتـی بــه کشــاورزی تبدیــل شــود مهنـدس ابویـی تصریـح کـرد: علوفه دامـی و خـوراک هـای دامـی را از مردم منطقـه خریـداری خواهیـم کرد.

 

 وی خاطرنشــان کــرد: ســود ایــن مجموعـه بـه جیـب مـردم مـی رود

 


منبع : فرمانداری کهنوج


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   PleaseSendVote
کد امنیتی را وارد کنید

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲