پخش از شبکه ی کرمان
پنجشنبه (امشب)
ساعت21
تکرار ساعت14عصر روز بعد